Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Malpraktis Davası

Malpraktis Davası

Malpraktis davası, hekimlerin tanı ve tedavi esnasında yapmış oldukları hatalar sonucu karşımıza çıkan davalardır. Hekimler, sağlık hizmeti vermek amacıyla tıp eğitimi alan kişilerdir. Hekimlerin yapacağı en ufak bir hata, hastanın hayatına mal olabileceği için bu meslek çok zor ve risklidir. Riskleri en aza indirgemek için hekimlerin, tıbbi müdahaleler esnasında en yüksek özeni göstermeleri gerekir.

Bir hekimin, dikkatli çalışmasına rağmen yeterli özeni göstermemiş olması, hekimin sorumluluğunu ortaya çıkarır. Hekim, özenin yetersizliğinden sorumludur. Hekim, üzerine düşen özeni gösterdiği halde tıbbi müdahale sonucunda kötü sonuçlar ortaya çıkmışsa bu noktada hekimin sorumluluğundan söz edilemez.

Hekimlerin özen eksikliğinden kaynaklanan sorumluluklarını malpraktis kavramı içinde ele alabiliriz. Dünya Tabipler Birliği bildirgesine göre; hekimin tedavi esnasında standart uygulamada bulunmaması, beceri eksikliği yahut hastaya tedavi vermemesi sebebiyle meydana gelen zarar malpraktisin tanımını oluşturur. Bu bildirgede malpraktis ve komplikasyonun birbirinden ayrılması gerektiği vurgulanmıştır. Komplikasyon, tedavi sırasında hekimin herhangi bir hatası olmaksızın ortaya çıkan durumlardır. Komplikasyon ve malpraktsin ayrılması, doktorun sorumlu olup olmadığını belirleme noktasında büyük önem taşır. Hasta için kötü sonuçlanan bir tıbbi müdahale, komplikasyondan kaynaklanmışsa burada doktorun sorumluluğundan bahsedemeyiz. Söz konusu tıbbi müdahale hekimin özen eksikliğinden kaynaklanmışsa hekimin sorumluluğu ortaya çıkar.

Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Malpraktis davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Malpraktis davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Malpraktis davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Malpraktis davasında Eskişehir Malpraktis davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Malpraktis Davası

Hekimlerin, hatalı tıbbi müdahaleleri neticesinde malpraktis davaları karşımıza çıkabilir. Genel anlamda iki tür malpraktis davası ile karşılaşırız. Bunlardan birincisi, ceza hukuku alanında karşımıza çıkan davalardır. Hekim, hatalı tıbbi müdahale yapmak suretiyle taksirle suç işlemişse ceza davası açılması mümkün olur. Ceza davası, zarar gören kişinin şikâyeti üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile açılır. Bir diğer malpraktis davası türü ise tazminat davasıdır. Zarar gören kişi, zararının tazmini için hekime yahut sorumlu personele tazminat davası açabilir.

Açılan ceza davalarında hekimin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışının, mevzuat ihlalinin yahut başka herhangi bir kusurlu davranışının olup olmadığı incelenir. Bilirkişi heyetinin raporuna göre hekimin kusurlu bulunması halinde, taksir ile yaralama veya taksirle ölüme sebebiyet verme suçları üzerinden yargılama yapılır. Tazminat davalarında ise yine hekimin kusurunun olup olmadığı tespit edilir. Bununla birlikte mağdurun uğradığı zararın boyutu ve hekimin bu zarardan ne oranda sorumlu olduğu da araştırılır. Bu verilere dayanarak zararın tazminine karar verilir.

Bahsettiğimiz davaların haricinde, hekim veya sağlık personelinin, bir devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden görevli olması ve malpraktisin buralarda meydana gelmesi durumunda dava, idari mahkemelerde tam yargı davası biçiminde de görülebilir. Tam yargı davasından önce idareye başvurmak zorunlu tutulmuştur. Mağdurun, doğrudan personele yahut hekime dava açması mümkün değildir, dava bağlı olunan idareye yönelik olarak açılır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında deneyimli Malpraktis davası avukat kadromuz ile Eskişehir Malpraktis davası alanında hizmet vermekteyiz. Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Malpraktis Davası

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Malpraktis sonucunda hekimin hukuki (tazminat)ve cezai sorumluluğu gündeme gelebilir.

Hekimlerin, hatalı tıbbi müdahalelerinden dolayı meydana gelen zararlar nedeniyle tazminat sorumlulukları yani hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. Hekim tarafından gerçekleştirilen işlem, tedavi işlemi olabileceği gibi estetik müdahale de olabilir. Mağdur, çektiği zararın tazminini, gerçekleştirilen işlemin türüne göre TBK’nin vekalet sözleşmesi, vekaletsiz iş görme, haksız fiil ve eser sözleşmesi hükümlerine göre talep edebilir.

Malpraktis sonucunda hastanın maddi veya manevi bir zarara uğraması durumunda, hekim ve hasta arasındaki sözleşmeye aykırılık sebebiyle hekimin, hastanenin veya mesleki sorumluluk sigorta şirketinin sorumluluğu söz konusu olabilir. Bu kapsamda duruma göre maddi veya manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Maddi tazminat olarak; tedavi giderleri, kazanç eksikliği, iş gücü kaybı, destekten yoksun kalma tazminatı, ölüm durumunda defin giderleri talep edilebilmektedir. Manevi tazminat ise; hatalı tıbbi müdahale nedeniyle hasta ve hasta yakınlarının, yaşadıkları elem ve ızdırap nedeniyle talep edebilecekleri tazminat türüdür.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında deneyimli Malpraktis davası avukat kadromuz ile Eskişehir Malpraktis davası alanında hizmet vermekteyiz. Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tazminat Davası

Tazminat talepli mapraktis davasında davacı, hatalı tıbbi müdahaleden zarar gören kişidir. Bu kişi hastanın kendisi olabileceği gibi, hastanın durumu yüzünden manevi zarara uğrayan hasta yakınları yahut ölüm durumunda destekten yoksun kalan kişiler de olabilir. Davalı taraf ise hekim, hekimin hatalı tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdiği sağlık kuruluşu, eğer varsa mesleki sorumluluk sigortası yapan sigorta şirketi olabilir.

Tazminat Kapsamında Neler Talep Edilebilir?

Hatalı tedavi uygulanması halinde; hastanın durumunun kötüye gitmesi, birtakım yan etkilerin ortaya çıkması, uzuvlarda kayıp meydana gelmesi, psikolojik problemlerin ortaya çıkması gibi hastanın ölümü dışında kalan bu durumlarda talep edilebilecek tazminat kalemleri şunlardır:

 • Tedavi giderleri
 • Çalışma gücü kaybı
 • Kazanç kaybı
 • Ağır yaralanma, uzuv kaybı gibi durumlarda hastanın kendisinin yahut yakınlarının talep edebileceği manevi tazminat
 • Ekonomik geleceğin etkilenmesinden kaynaklanan zarar

Hatalı tıbbi tedavi sonucunda hastanın hayatını yitirmesi durumunda ise talep edilebilecek tazminat kalemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ölüme kadar ödenen tedavi giderleri
 • Ölüme kadar geçen süre içindeki çalışma gücü kaybı
 • Defin masrafı
 • Ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar için destekten yoksun kalma tazminatı
 • Ölenin yakınlarının talep edebileceği manevi tazminat

Tazminat Miktarı

Doktorun hatasından kaynaklı yanlış teşhis veya tedavi durumlarında açılacak davada tazminat miktarı, mağdurun uğradığı zarar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Maddi zararın tazmin edilebilmesi için hastanın iş gücü kaybı, harcadığı para vs. teknik açıdan hesaplanarak gerçek zarar tespit edilmeye çalışılır.

Manevi tazminat talebi durumunda ise; kişinin yaşadığı elem ve ızdıraba karşılık olarak, daha önce verilen emsal kararlar göz önünde bulundurularak, kişi için zenginleşme vesilesi olmayacak bir miktar tazminata hükmedilir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında deneyimli Malpraktis davası avukat kadromuz ile Eskişehir Malpraktis davası alanında hizmet vermekteyiz. Sağlık Hukuk altında Malpraktis davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Zamanaşımı Süresi

Yanlış teşhis ve yanlış müdahale sonucu açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresi kanunen 5 yıldır. Bu 5 yıllık sürenin başlaması için mağdur olan hastanın kendisine hatalı tıbbi müdahale yapıldığını öğrenmesi gerekir, hasta durumu öğrendiğinde süre başlar. Malpraktis biçiminde ortaya çıkan haksız fiil, aynı zamanda suç teşkil ettiği için bu durumda 8 yıldan başlayan uzun zamanaşımı süreleri devreye uygulanabilir.

Bu durum özel hastanelerde meydana gelen uyuşmazlıklar için geçerlidir. Devlet hastanelerinde farklı bir uygulama vardır. Hatalı müdahale sonucunda oluşan zarar eğer bir devlet hastanesinde olmuşsa 1 yıllık zaman içerisinde idareye başvurulmalı ve zararın giderilmesi istenmelidir. Yapılan başvuruya 30 gün içerisinde olumlu geri dönüş gelmezse idare mahkemelerinde ‘’tam yargı davası’’ açılmalıdır. Zararın tazmini amacıyla açılan davalarda zamanaşımı sürelerinin doğru hesaplanması, sonucu doğrudan etkileyebilecek bir husustur.

Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Malpraktis davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Malpraktis davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Malpraktis davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Malpraktis davasında Eskişehir Malpraktis davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Malpraktis Davasında Görevli Mahkeme

Söz konusu tıbbi tedavi hizmeti özel hastaneler, tıp merkezleri yahut özel muayenehanelerden alınmışsa malpraktis davası için adli yargıya başvurulur. Bu halde yargılama 6502 sayılı TKHK hükümleri gereğince Tüketici Mahkemesinde görülür.

Hatalı tıbbi tedavi devlet hastanelerinde yahut üniversite hastanelerinde uygulanmışsa; malpraktis davası idari yargıda ‘tam yargı davası’ biçiminde görülür. Bu durumda, orada faaliyet yürüten hekim ve diğer görevlilere – idarenin kusurunu aşan bireysel bir hata olmadığı sürece – doğrudan tazminat davası açılamaz. Yargılama neticesinde idare aleyhine tazminat kararı çıkması halinde şahsi sorumluluğu bulunan hekime rücu edilebilir. Söz konusu rücu davası adli yargıda görülür. Bu davada hekimin kişisel sorumluluğu olup olmadığı araştırılır. Vakıf üniversitelerinin hastanelerine de ancak idari yargıda tam yargı davası açılabilir. Devlet üniversitelerinden farklı olarak; burada bulunan hekimler 657 sayılı kanuna tabi kamu görevlisi olmadıklarından, kişisel kusurlarından kaynaklanan hataları için adli yargıda tazminat davası açılabilir.

Yetkili Mahkeme

Malpraktis davası, HMK’nin genel yetki düzenlemeleri gereği davalının veya birden fazla olmaları durumunda davalılardan birinin bulunduğu yerde açılabileceği gibi hatalı tedavinin gerçekleştirildiği yerde de görülebilir. Ayrıca tüketici işlemi de söz konusu olduğu için TKHK gereği, hastanın bulunduğu yerde de görülebilir. Ayrıca bu davalar TKHK’ye dahil olduğu için belirlenen miktara kadar olan uyuşmazlıklarda öncelikle Tüketici Hakem Heyeti sorumludur. Aksi halde dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında deneyimli Malpraktis davası avukat kadromuz ile Eskişehir Malpraktis davası alanında hizmet vermekteyiz. Sağlık Hukukuna giren Malpraktis davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz

Hekimin Cezai Sorumluluğu

Hatalı tıbbi müdahale sonucunda meydana gelen zarardan, hekimin en azından taksir seviyesinde sorumlu olması durumunda cezai sorumluluk gündeme gelir. Ceza hukukunda kusur, kast ve taksir olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Kast, hukuka aykırı eylemin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesini, taksir ise eylemlerin sonucunda zararın meydana gelmesini istememiş olmayı ifade eder. Malpraktis sonucu cezai sorumluluklar genelde taksir şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Taksiri de kendi içerisinde basit ve bilinçli taksir şeklinde ayırmak mümkündür. Basit taksirden, neticenin öngörülemediği ve istenmediği durumlarda söz edilebilir. Bilinçli taksirde ise hekim sonuçları tahmin ettiği halde mesleki becerilerine göre hareket eder, sonucu istemese dahi cezai sorumluluğu doğar. İkisi arasında ceza miktarının belirlenmesi alanında farklılıklar vardır. Bilinçli taksirin sonuçları, basit taksire nispeten daha ağırdır.

Eskişehir’de Malpraktis davasında danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Malpraktis davası avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Malpraktis davası avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Malpraktis davası ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Malpraktis davasında avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Malpraktis davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Malpraktis davası problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Malpraktis davası avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Malpraktis davası avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Malpraktis davası  avukatı, hukuki tecrübe, Malpraktis davası konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Malpraktis davası avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  Malpraktis davası avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Malpraktis davası avukatı arayarak Malpraktis davası konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Malpraktis davası avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Malpraktis davası avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Malpraktis davası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Malpraktis davası avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Malpraktis davası ve Malpraktis davasına İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Malpraktis davası Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Malpraktis davası Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

 

 

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Sağlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Malpraktis Davası tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Sağlık Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Malpraktis Davası arkadaşımıza iletebilirsiniz. Sağlık Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Eskişehir Sağlık Hukuku Makaleleri

  Eskişehir Sağlık Hukuku konusunda, Eskişehir Sağlık Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Sağlık Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Malpraktis Davası

Malpraktis davası, hekimlerin tanı ve .... tümünü gör

HASTA HAKLARI

HASTA HAKLARI Hasta haklarının da iç.... tümünü gör

Eskişehir Sağlık Avukatı

Eskişehir Sağlık Avukatı Eskişehir.... tümünü gör