Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

HASTA HAKLARI

HASTA HAKLARI

HASTA HAKLARI

Hasta haklarının da içinde bulunduğu, insanların kutsal, yüce, dokunulmaz varlığına bağlı olan değerlerin tamamına insan hakları denir. Haklar ise hukuki esaslar ile oluşturulan hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilerdir. Hukuk toplumundaki taraflar karşılıklı hak ve sorumluluk ilişkisi içindedirler. Taraflardan birinin bir hakka sahip olması, diğer tarafta sorumluluk doğurur. Karşılıklı sorumluluk söz konusudur.

Toplu yaşamın kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak insanların birbirlerinin sorumluluk alanlarına müdahale etmesi, temel hakların belirlenmesi mecburiyetini doğurmuştur. Bu mecburiyetin sonucu olarak egemenlik alanlarının, başkalarının haklarına müdahalesini engellemek için yeni insan hakları kavramı içerisinde; hasta hakları, tüketici hakları, kadın hakları gibi başlıklar düzenlenmiştir.

Makalemizin konusunu oluşturan hasta hakları da insanın yüce ve dokunulmaz varlığının devamlılığını sağlayan temel insan haklarının önemli bir parçasıdır.

Sağlık hukukuna giren hasta hakları konusunun uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Sağlık hukukunda uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde hasta hakları hukukunun danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, hasta hakları konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir sağlık Hukuku konusunda Eskişehir Sağlık hukuku avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Eskişehir Hasta Hakları hangi kanunlar ile korunur?

Temel insan hakları içerisindeki sağlık hakkı alanında özgülenmiş bir bölüm olan hasta hakları; sağlık hizmetlerinden yararlanmaya ihtiyaç duyan bireylerin, yalnızca insan olma vasfı ile sahip oldukları, T.C. Anayasası, uluslararası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile koruma altına alınmış hakları ifade eder.

Ülkemizde, anayasa, kanunlar ve bunlara bağlı kalarak hazırlanan yönetmelikler, hasta haklarına dayanak oluşturmaktadır.  Hasta hakları; T.C. 1982 Anayasasının ‘’Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği’’ başlığı altındaki 12. maddesi, ‘’Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı’’ başlığı altındaki 17. maddesi, ‘’Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’’ başlığı altındaki 56. maddesi ile anayasal güvence altına alınmıştır.

Hasta haklarının önemli dayanaklarından bazıları da 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. Bir başka dayanak ise yine söz konusu kanunun konuya ilişkin maddelerine ve kararnamenin 8. ve 40. maddelerine dayanılarak hazırlanan Hasta Hakları Yönetmeliğidir.

01.08.1998 tarihinde çıkarılan 23420 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ve daha sonrasında buna ek olarak çıkarılan 08.05.2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliklerde belirtildiği üzere sağlık işletmeleri ve kurumlarının, sağlık hizmetlerini sunarken aşağıdaki ilkeleri esas almaları zorunludur.

 • Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu ve hiçbir makam veya kişinin bu hakkı ihlal etme yetkisine sahip olmadığı idrak edilerek hastaya insanca müdahale eder.
 • Beni, ruhi ve sosyal yönden en iyi şekilde yaşama hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu kabul edip hizmetin her aşamasında buna uygun davranır.
 • Sağlık hizmeti verilirken hastanın; dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, siyasi görüş, yönelim, ekonomik ve sosyal durumlarına bakılmaksızın hareket edilir. Sağlık hizmetleri, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği biçimde düzenlenir.
 • Kişinin kendi rızası ve bakanlığın izni olmadan kimse üzerinde tıbbi araştırmalar yapılamaz.
 • Tıbbi zorunluluk halleri ve kanunlarda belirtilmiş haller dışında, rızası alınmadan kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına müdahalede bulunulamaz.
 • Kanun hükümlerinde izin verilen haller ile tıbbi zorunluluk durumları haricinde, kişinin özel ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Sağlık hukukuna giren Hasta hakları konusunda deneyimli Sağlık hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Sağlık Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Sağlık Hukuku altında dolandırıcılık Hasta hakları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

HASTA HAKLARI

HASTA HAKLARI

Hasta hakları nelerdir?

Hasta hakları beş temel başlık altında düzenlenmekte ve her başlık kendi içerisinde temel nitelikte haklar barındırmaktadır. Bu başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
 2. Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı
 3. Hasta Haklarının Korunması Hakkı
 4. Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Rızasının Alınması Hakkı
 5. Güvenliğin ve Dini Vecibelerin Yerine Getirilmesi Gibi Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı

Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı 9 başlık altında incelenir. Bunlardan ilki, sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkelerine bağlı olarak faydalanma hakkıdır. Bu hakkın müdafaası için sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personele adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme görevi yüklenmiştir.

İkincisi; hangi koşullar içerisinde, hangi sağlık kuruluşlarından faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşlarında hangi tür hizmetlerin verildiğini ve bu kurum ve kuruluşların ne gibi imkanlara sahip olduğunu, baş vurulan kuruluşta sağlanan sağlık hizmetinden faydalanma usulünü öğrenmemizi sağlayan bilgi isteme hakkıdır.

Üçüncü olarak; hasta, önceden mevzuatta belirlenmiş sevk usullerine uygun olarak tedavi gördüğü sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Hastanın, ilgili doktor tarafından konuyla ilgili aydınlatılması ve hayati tehlike açısından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi şartlarına dayanan, sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkıdır.

Dördüncüsü; sağlık hizmeti ihtiyacının vaktinde karşılanamadığı durumlarda hastanın, tıbbi ölçütlere dayalı ve objektif biçimde öncelik sırasının belirlenmesi talebini içeren, acil, adli vakalar, yaşlılar ve özürlüler hakkında mevzuatın uygulandığı öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkıdır.

Beşincisi; hastanın, ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek personeli seçme, tedavisiyle ilgilenen doktoru değiştirme ve başka doktorların birlikte tanı koymasını isteme hakkı ile personeli tanıma, seçme, değiştirme hakkını kullanmasıdır.

Altıncı hak; tıbbi gerekliliklere uygun şekilde teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkıdır. Bu hak kapsamında hasta, tıbbi teknoloji ve bilgi birikimine uygun olacak biçimde teşhisinin konulup tedavi ve bakımının yapılmasını talep edebilir.

Diğer haklar ise tıbbi gereklilikler haricinde müdahale yasağı, ötenazi yasağı ve tıbbi özen gösterilmesi zorunluluğu olarak karşımıza çıkar. Hastanın hayatının kurtarılmaya çalışılması veya sağlığının korunmaya çalışılması, bunlar imkânsız olsa dahi hastanın ızdırabının dindirilmeye çalışılması zorunludur.

Hasta hakları konusunda her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Gerek hasta gerek ise hekim açısından hasta hakları konusunda hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde hasta hakları hukukunun danışmanlığını ve takibini yapmaktayız. Hasta hakları konusunda hasta veya hekim olarak hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Sağlık Hukuku konusunda Eskişehir Sağlık Hukuku avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

 Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı

Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı beş başlık altında incelenir.

Bilgilendirmenin kapsamına bakacak olursak hastaya; hastalığın olası sebepleri ve sürecin nasıl ilerleyeceği, tıbbi müdahalenin kim tarafından, nerede, ne şekilde yapılacağı ve tahmini süresi, diğer tedavi imkanları ve seçenekleri, bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastan üzerindeki muhtemel etkileri, gelişebilecek komplikasyonları, reddetme halinde oluşabilecek fayda ve riskleri, verilecek ilaçların özellikleri, sağlığı için yaşam tarzı önerileri, gereklilik halinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşacağına ilişkin bilgiler verilmelidir.

Bilgi verme usulleri ve müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık görevlisi yahut zorunlu durumlarda bilgilendireme yapma yeteneğine sahip başka bir sağlık mensubu tarafından hastanın bilgilendirilmesi esasına uygun olarak, mahremiyet ilkelerine riayet edilerek bilgilendirme yapılabilir.

Kayıtların incelenmesi ve düzeltilmesini isteme hakkı kapsamında, hastanın kendisi, velisi ya da vasisi, hastanın sağlık durumunu içeren belgeleri inceleyip kopyasını alabilir. Hasta, sağlık durumunu içeren rapora itiraz etme yahut başka kuruluşlardan yeni bir rapor isteme hakkına sahiptir.

Bilgilendirme yapılmasına uygun olmayan, tedbir alınması gereken durumlarda, hastanın manevi açıdan kötü etkilenerek hastalığının ilerlemesi ihtimalinin olması ve hastalığın gidişatının iyi görünmemesi halinde teşhisin saklanması uygun bulunmuştur.

Hasta, sağlık durumu ile ilgili kendisine ve yakınlarına bilgi verilmemesini talep edebilir. Kişi bu kararını yazılı olarak beyan eder.

Hasta Haklarının Korunması Hakkı

Bu başlığa ilişkin düzenlemeler 3 başlık altında açıklanabilir.

Mahremiyet ilkelerine riayet edilmesi: tıbbi açıdan sorun teşkil etmediği takdirde hastanın yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesi, tedavi ile bağlantısı olmayan kimselerin tıbbi müdahale sırasında orada bulundurulmamasını kapsar. Kişinin ölmesi mahremiyet durumunu etkilemez.

Rızası dışında tıbbi müdahaleye tabi tutulmama hakkı çerçevesinde kanunda yer verilen istisnalar dışında kimse, rızası olmadan yahut verdiği rızaya uygun olmayacak şekilde tıbbi müdahaleye tabi tutulamaz. Hasta karar vermeye yetkili değilse velisinden ya da vasisinden izin alınır. Veli veya vasinin hazır bulunmadığı yahut hastanın ifade yeteneğinin olmadığı durumlarda bu şart aranmaz. Hayati tehlike içeren acil durumlar ile organ kaybına veya fonksiyon eksikliğine yol açabilecek durumlarda tıbbi müdahale rızaya bağlı değildir.

Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı ile tedavinin uygulanması halinde oluşabilecek sonuçların hastaya ve hastanın kanuni temsilcilerine izah edilmesi ve bunu gösteren yazılı belge alınması durumunda hasta, tedaviyi reddetme yahut durdurma hakkına sahiptir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Sağlık hukukuna giren hasta hakları konusunda deneyimli Sağlık hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Sağlık Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Sağlık Hukuku altında hasta hakları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tıbbi Müdahalede Hasta Rızasının Alınması Hakkı

Tıbbi müdahale için istisnai bazı durumlar dışında rıza almak şarttır. Rıza formu sözlü olarak hastaya anlatılır, boşluklar uygun şekilde doldurulur ve imzalatılır. Hasta imzalayacak durumda değilse yasal temsilcisine imzalatılır. Kimse rızası dışında tıbbi araştırmalara da konu olamaz. Bunun için de mutlaka yazılı rıza gereklidir.

Muhtelif Haklar

Muhtelif haklar başlığı altında 6 çeşit hakkı inceleyebiliriz.

Güvenliğin sağlanmasını talep etme hakkı kapsamında, sağlık kuruluşları; hastaların, hasta yakınlarının ve refakatçilerin güvenliklerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı kapsamında sağlık kuruluşları, olanakları çerçevesinde, dini vazifelerin yerine getirilebilmesi için tedbirler almalıdırlar. Hastaların talep etmesi halinde, inançlarına uygun din görevlisi çağırılır.

İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı çerçevesinde sağlık kuruluşlarında, insan onuruna yakışır, hijyenik koşulların sağlanması, gürültü ve huzursuzluk yaratabilecek her türlü etkenin etkisiz hale getirilmesi gerekir. Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi de belirttiğimiz hususlara uygun biçimde gerçekleştirilir, ilgili tedbirler alınır.

Refakatçi bulundurma hakkı kapsamında, tedavi sürecinde hastaya yardımcı olması için şartların elverdiği ölçüde ve hastanın ihtiyacı ölçüsünde, hastadan sorumlu olan doktorun da uygun görmesi halinde refakatçi bulundurulması istenebilir.

Hizmetin sağlık kurum ve kuruluşunun dışında verilmesini isteme hakkı ile ilgili usul ve esaslar, bakanlık tarafından ayrıca düzenlenmiştir. Bu hak kapsamında hastalar, bakanlıkça düzenlenen bazı hallerde, sağlık hizmetlerine bulundukları yerde ulaşabilme imkanına sahiptirler.

Müracaat, şikâyet ve dava hakkı kapsamında, hasta haklarının ihlal edilmesi durumunda, hasta ve yakınlarının her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakları vardır.

Eskişehir’de Hasta hakları konusunda danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve hasta hakları ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Hasta hakları konusunda açılabilecek davalar için avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Hasta hakları Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Sağlık hukuku problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatı, hukuki tecrübe, Hasta hakları konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatı arayarak Hasta hakları konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Sağlık hukuku avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Sağlık hukuku ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Sağlık hukuku ve Hasta hakları avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Sağlık hukuku ve Hasta hakları davaları ve Sağlık Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini  için  Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir  Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Sağlık hukuku ve Hasta hakları davaları Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Sağlık hukuku ve Hasta hakları davaları Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Sağlık Hukuku kategorisinde yer alıp, HASTA HAKLARI tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Sağlık Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan HASTA HAKLARI arkadaşımıza iletebilirsiniz. Sağlık Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Eskişehir Sağlık Hukuku Makaleleri

  Eskişehir Sağlık Hukuku konusunda, Eskişehir Sağlık Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Sağlık Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Malpraktis Davası

Malpraktis davası, hekimlerin tanı ve .... tümünü gör

HASTA HAKLARI

HASTA HAKLARI Hasta haklarının da iç.... tümünü gör

Eskişehir Sağlık Avukatı

Eskişehir Sağlık Avukatı Eskişehir.... tümünü gör