Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-İ Şüyu) Nedir?

Ülkemizde, cebren yahut miras yoluyla mal edinilmesi gibi çeşitli nedenlerle bir malın paylı mülkiyet veya elbirliğiyle mülkiyet biçiminde, birden fazla kişinin mülkiyetinde bulunması, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ortaklığın giderilmesi davası ise (eski adıyla izale-i şüyu davası) paylı mülkiyete veya elbirliğiyle mülkiyete konu olan taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde, paydaşların birlikte mülkiyet ilişkisini ortadan kaldırarak ferdi mülkiyete geçmelerini sağlayan, çift taraflı olup taraflar açısından benzer sonuçlar doğuran davadır.

Mevzuatta açıkça bu başlıkta düzenlenmiş bir dava olmasa bile ortaklığın giderilmesi davası, kaynağını yine de mevzuattan ve yasal uygulamalardan almaktadır. TMK’nun ‘’ Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi’’ başlığı altında düzenlenen ‘’Paylaşma İstemi’’ ve ‘’Paylaşma Biçimi’’ alt başlıklı maddeler, ortaklığın giderilmesi davasının kanuni dayanağını oluşturmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı, diğerlerine karşı açar. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27. maddesine göre davada bütün paydaşların hazır bulunması gerekir. Paydaşlardan bazılarının ölümü halinde mirasçıların, mirasçılık belgesi alarak davaya katılmalarından sonra esas incelemesine geçilir.

Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da açık artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde taraflar arasında uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar veriri. Bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde ise eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. (TMK m. 699)

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırmayla satılmasına yönelik hüküm verilir. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır. (TMK m. 699)

Medeni Hukuka giren ortaklığın giderilmesi davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise ortaklığın giderilmesi davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde ortaklığın giderilmesi davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, ortaklığın giderilmesi davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir ortaklığın giderilmesi davasında Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet)

Elbirliği mülkiyeti Türk Medeni Kanunu’nun 701. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti olarak tanımlanır. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Elbirliği mülkiyetini meydana getiren ortaklık ancak, kanunda öngörülen bir olay (ölüm durumunda mirasçıların mallar üzerindeki ortaklığı) yahut yine kanunda öngörülen bir sözleşme (adi ortaklık sözleşmesi) ile meydana gelebilir.

Elbirliği mülkiyeti; malın devredilmesi, topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesi ile son bulabilir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Medeni Hukuka giren ortaklığın giderilmesi davasında deneyimli ortaklığın giderilmesi davası avukat kadromuz ile Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası alanında hizmet vermekteyiz. Medeni Hukuka giren ortaklığın giderilmesi davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Paylı Mülkiyet (Müşterek Mülkiyet)

Paylı mülkiyette fiilen bölünmemiş tek bir mal söz konusudur. Paylı mülkiyete konu olan bu mal, tek mülkiyete tabidir. Paylı mülkiyet ilişkisinde her paydaş, payı oranında, mülkiyeti kullanabilir. Her paydaş, kendi soyut payı üzerinde diğerlerinden bağımsız tasarruf yetkisine sahiptir.

Ortaklığın Giderilmesi Konusunda Paylaşım Yöntemi

Tarafların kendi aralarında anlaşmaya varamamaları halinde mahkeme; aynen taksim ya da satış yoluyla taksim usullerinden biri ile ortaklığın giderilmesini sağlar.

Ortaklığın Aynen Taksim Usulüyle Giderilmesi (Aynen Taksim Suretiyle İzale-İ Şüyu)

Paydaşların, mülkiyet hakkına hep birlikte sahip oldukları malın aynen bölüşülmesi şeklinde gerçekleşen ortaklığın giderilmesi yöntemidir. TMK’nun 699. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında bu husus düzenlenmiştir. İlgili hüküm gereğince paylaşma şeklinde uyuşma sağlanamazsa taraflardan birinin talebi üzerine hâkim, ilk olarak aynen taksim yoluna gidilip gidilemeyeceğini inceler. Mümkün olması durumunda aynen taksime karar verir.

Malın aynen taksiminin uygulanması halinde; söz konusu mal birbirine denk olacak parçalara ayrılır. Birbirine denk parçalar arasında büyük bir değer farkı meydana gelmesi durumunda bu değer farkının ödenmesi söz konusu olabilir.

Ortaklığın giderilmesi davalarında, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın; yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı, imar mevzuatına göre aynen bölünmesinin mümkün olup olmadığı incelenmelidir.

Görüldüğü gibi ortaklığın giderilmesi davasında aynen taksim de talep edilebilir ve hakim bunun mümkün olduğuna kanaat ederse aynen taksim usulü ile ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Ancak ortaklığın giderilmesi davaları genellikle satış suretiyle ortaklığın giderilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun altında tarafların, sonradan birbirleriyle başka hukuki ilişkilere girmek istememeleri yatar. (geçit hakkı davası vs.)

Ortaklığın giderilmesi davasında her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Her bir paydaş açısından Ortaklığın giderilmesi davasında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Ortaklığın giderilmesi davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız. Ortaklığın giderilmesi davası konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Ortaklığın giderilmesi davası konusunda Eskişehir Ortaklığın giderilmesi davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Ortaklığın Satış Usulü İle Giderilmesi (Satış Suretiyle İzale-İ Şüyu)

Ortaklığa konu olan malın pazarlık yahut açık artırma yöntemi ile satılması durumunda, satış karşılığı elde edilen bedelin paylar ile orantılı olacak şekilde bölüştürülmesi usulüne ‘’ortaklığın satış suretiyle giderilmesi’’ denir. Bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 699. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Kanun hükmüne göre; ‘’…Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.”

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere; ortaklığın konusu olan malı, paydaşlar kendi aralarında paylaşamazsa veya söz konusu malın, büyük bir değer kaybına uğramadan bölünmesi mümkün değilse yahut malın bölünmesi durum ve şartlara uygun değilse; ortaklığın giderilmesi satış yolu ile gerçekleşir.

Paydaşlar satış işlemini kendi aralarında gerçekleştirmek istiyorlarsa; buna bütün paydaşların rıza göstermeleri gerekir. Tüm paydaşlar bu duruma rıza gösterirse mahkeme de o yönde karar verecektir.

Paydaşlar kendi aralarında başka bir yöntem belirlememişse satış, halka açık olacak şekilde pazarlık yahut açık artırma ile gerçekleşir. Çoğunlukla açık artırma yapılır. Malın satışı ile kazanılan para paydaşlara, payları oranında bölüştürülür. Satış sonucu elde edilen paranın ne oranda bölüştürüleceği mahkeme ilamında da belirtilmelidir. Satış yapılmasına karar veren mahkeme aynı zamanda bu iş için bir satış memuru da tayin etmelidir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Medeni hukuka giren Ortaklığın giderilmesi davasında deneyimli Ortaklığın giderilmesi davası avukat kadromuz ile Eskişehir Ortaklığın giderilmesi davası alanında hizmet vermekteyiz. Medeni Hukuk altında Ortaklığın giderilmesi davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kim Açabilir?

Başka kişilerle birlikte taşınır veya taşınmaz mal üzerinde, elbirliği mülkiyeti veya paylı mülkiyet biçiminde mülkiyet hakkı bulunan herkes, ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Paydaşlardan birinin ölmesi durumunda, ölen paydaşın mirasçıları artık o kişinin payına da malik olacaklardır. Dolayısıyla payın yeni maliki olan mirasçılar da söz konusu davayı açabilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Taşınır veya taşınmaz mala, iştirak ya da müşterek mülkiyet biçiminde malik olan bütün pay sahiplerine karşı ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Paydaşlar, kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine yönelik bir anlaşma yapmak suretiyle ortaklığın giderilmesini sağlayabilirler. Paydaşlar arasında, ortaklığın sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanamaz ise taraflardan biri, diğer paydaşlara karşı ortaklığın giderilmesi davası açarak ortaklığın giderilmesini talep edebilir.

Ortaklığın giderilmesi davasında bütün paydaşların taraf olması zorunlu olduğu için hepsi davalı olarak gösterilmelidir. Paydaşlardan birinin ölmesi durumunda, mirasçılık belgesinde adı geçen tüm mirasçılar da davalı tarafa dahil edilmelidir. Özetle, tüm ortaklar davaya taraf olmadığı takdirde davanın sonuçlanması beklenemez.

Davadan Feragat

Ortaklığın giderilmesi davaları çift taraflı ve tüm taraflar için benzer sonuçlar ortaya çıkaran davalardır. Bu davalarda davalı taraf da davacı tarafın haklarına sahip olduğu için davacının taleplerinin aksine, başka yöntemlerle ortaklığın giderilmesi yönünde taleplerde bulunabilir.

Davacı taraf davasından feragat etmiş olsa dahi davalı taraf, davanın devam etmesini talep edebilir. Bu gibi bir durumda mahkeme davaya devam eder ve esas hakkında karar verir. İşte bu yüzden davacının davadan feragat etme talebine karşılık, konuya ilişkin, davalıların da görüşleri alınmalıdır. Davalı tarafın, davaya devam etmek istemeleri durumunda yargılama devam etmelidir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Ve Ortaklığın Giderilmesi Davası Arasındaki İlişki

Muhdesat, sürekli ve bağımsız bir hak değildir, zeminden bağımsız düşünülemez. Muhdesat kavramı, arazi zeminine yapılan ve o andan itibaren araziden bağımsız olarak düşünülemeyeceği kabul edilen bütünleyici parçaları ifade eder. Arazi üzerine dikilen ağaç, fidan, bina vs. muhdesata örnek verilebilir.

Paydaşlar arasında, ortaklığın giderilmesi davasına konu olan mal üzerindeki muhdesatın kime ait olduğuna ilişkin uyuşmazlıklar olabilir. Paydaşlardan biri ya da birkaçı, mal üzerindeki muhdesatın kendisine ait olduğunu iddia ediyorsa, bunu kanıtlamak adına, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165. maddesi uyarınca verilen süre içerisinde ‘’muhdesatın aidiyetinin tespiti’’ davası açabilir. Söz konusu dava, ortaklığın giderilmesi davası açısından bekletici bir meseledir.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, açılması gereken süre içerisinde açılmışsa, ortaklığın giderilmesi davasına devam edebilmek için sonucun beklenmesi gerekir. Verilen süre içerisinde açılmadığı takdirde ise o konuda hiç uyuşmazlık yokmuşçasına ortaklığın giderilmesi davasına devam edilir.

Medeni Hukuka giren ortaklığın giderilmesi davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise ortaklığın giderilmesi davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde ortaklığın giderilmesi davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, ortaklığın giderilmesi davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir ortaklığın giderilmesi davasında Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Örneğin: Eskişehir’de bulunan bir taşınmaz üzerinden ortaklığın giderilmesi davası açılacaksa; söz konusu dava, Eskişehir Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paydaşlardan Birine Ulaşılamaması (Tebligat Ulaştırılamaması) Halinde Davanın Durumu

Bazı durumlarda paydaş sayısının çok olmasından kaynaklı olarak, paydaşlara tebligat ulaşması çok zor bir hal almaktadır. Tebligatların ulaşması, uzun sürelere yayıldığı için bu durum, ortaklığın giderilmesi davalarında geciktirici bir hal almaktadır. Tebligatlardaki en ufak bir usulsüzlük de davanın geçerliliğini etkileyerek yeniden yargılama yapılmasına sebep olabilmektedir.

Paydaşların adreslerinin belli olduğu durumlarda problem yaşanmamaktadır. Fakat paydaşların adresleri hakkında bir bilgiye ulaşılamaması durumunda çok ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Paydaşların adreslerinin meçhuliyeti yani; adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunamaması, en son adresinin bulunmaması, bilinen en son adresinin tebligat iletmek için açıkça elverişsiz olması durumlarında ilan yolu ile tebligat yapılması gerekmektedir.

Paydaşların, adres kayıt sisteminde hiçbir kayıtlarının olmaması ancak en son bulunduğu adresin bilinmesi durumunda ise bilinen en son adresine tebligat yapılır. Paydaşların yurtdışında bulunmaları durumunda tebligat, uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Medeni Hukuka giren ortaklığın giderilmesi davasında deneyimli ortaklığın giderilmesi davası avukat kadromuz ile Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası alanında hizmet vermekteyiz. Medeni Hukuka giren ortaklığın giderilmesi davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Harç Ve Yargılama Giderleri

Ortaklığın giderilmesi davası çift taraflı ve taraflar açısından benzer sonuçlar ihtiva eden davalardır. Dolayısıyla dava sonucunda bütün paydaşlar, payları oranında kazanç elde edecekleri için bu davalarda kazanan taraftan ve kaybeden taraftan söz edilemez. Bu durumda, yargılama için gerekli giderler ve ödenecek vekalet ücretinin paydaşlara, payları oranında yüklenmesi gerekmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davasında ödenmesi gereken harç, matbu harçtır. Davayı açan taraf, mahkeme giderlerini ve dava harcını davanın en başında ödemek zorunda kalır fakat davanın sonuçlanmasından sonra mahkeme giderleri ve vekalet ücreti, paylarıyla orantılı olacak biçimde taraflara yüklenir. Ortaklığın giderilmesi davasında kazanan ve kaybedenden bahsedemeyeceğimiz için bütün tarafların aynı şekilde etkilenmesi gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davası sonucu satılmasına karar verilen taşınmaz mal, paylı mülkiyet hükümlerine dahil ise satış bedeli ücret ve dava harcı paydaşlara, tapudaki payları oranında yüklenir. Fakat bahsettiğimiz taşınmaz, paylı mülkiyete değil de elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi ise satış bedeli ücretinin ve dava harcının, mirasçılık belgesindeki paylar oranında taraflara yüklenmesine hükmedilir. Elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet, aynı taşınmaz mal üzerinde bir arada bulunuyorsa, bu durumda hem mirasçılık belgesindeki hem de tapudaki pay oranları dikkate alınır.

Bir ortaklığın giderilmesi davasında, söz konusu malın paydaşları ne kadar çok olursa tebligat giderleri de onlarla orantılı olarak artacaktır. Türk vatandaşlığından çıkmış yahut çıkarılmış, yurtdışında yaşayan ortaklar açısından tebligat iletilmesi işlemi problemli ve oldukça masraflı olacaktır. Dava açarken bu unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Eskişehir’de Ortaklığın giderilmesi davasında danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU ortaklığın giderilmesi davası avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde ortaklığın giderilmesi davası avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve ortaklığın giderilmesi davası ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

ortaklığın giderilmesi davasında avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Ortaklığın Giderilmesi Davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Ortaklığın giderilmesi davası problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız ortaklığın giderilmesi davası avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak ortaklığın giderilmesi davası avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi ortaklığın giderilmesi davası  avukatı, hukuki tecrübe, ortaklığın giderilmesi davası konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir ortaklığın giderilmesi davası avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  ortaklığın giderilmesi davası avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi ortaklığın giderilmesi davası avukatı arayarak ortaklığın giderilmesi davası konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek ortaklığın giderilmesi davası avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Ortaklığın giderilmesi davası avukatı tarafından yazılan bu makalemizde ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak ortaklığın giderilmesi davası ve ortaklığın giderilmesi davasına İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetleri için  Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Miras Hukuku kategorisinde yer alıp, Ortaklığın Giderilmesi Davası tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Miras Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Ortaklığın Giderilmesi Davası arkadaşımıza iletebilirsiniz. Miras Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Miras Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Miras Hukuku konusunda, Eskişehir Miras Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Miras Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzal.... tümünü gör

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi / Veraset İlamı .... tümünü gör

Eskişehir Miras Avukatı

Eskişehir Miras Avukatı Eskişehir mi.... tümünü gör