Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

FAZLA MESAİ

FAZLA MESAİ

Fazla Mesai Nedir?

Fazla mesai (çalışma)  kavramı, İş Kanunu 41. Maddesinde açıklanmıştır. Madde hükmüne göre fazla çalışma; kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İşçilerin ne gibi hallerde ne kadar çalışacakları ise çalışma süresini düzenleyen İş Kanununun 63. Maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Hafta içerisinde 45 saati geçen bütün çalışmalar fazla mesai kapsamında değerlendirilmiştir.

Haftalık normal çalışma süresi olan kırk beş saat, aksi kararlaştırılmamışsa haftanın çalışılan günlerine eşit olarak dağıtılır. Bununla birlikte ilgili taraflar arasında farklı günler için çeşitli çalışma saatleri de belirlenebilir. Ancak çalışma saatlerinin düzeni fark etmeksizin haftalık toplam çalışmanın süresi 45 saati geçtiği takdirde fazla çalışma hükümleri uygulanır.

Fazla çalışma için 45 saat sınırı, haftalık toplam çalışma sınırıdır. Günlük çalışma bakımından ise önümüze 11 saatlik bir süre daha çıkar. Başka bir deyişle; çalışılan günlerin tamamındaki çalışma süreleri toplamı 45 saati geçmese dahi bir gün içerisinde 11 saati aşan çalışma süresi, o gün bazında fazla çalışma kapsamına girer. Örnek olarak: Haftada 5 gün çalışan biri 1. Gün ara ve dinlenmeler hariç 13 saat çalışıp diğer 4 gün ise 8’er saat çalışıyorsa haftada toplam 45 saat çalışmış olur, haftalık fazla çalışma sınırını geçmez. Ancak 1. gün 13 saat çalıştığından, fazladan çalıştığı 2 saat için fazla mesai ücreti alacaktır.

Fazla mesai yaptığını iddia eden kişi, bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. İşçinin imzasını üzerinde bulunduran bordro, sahte olduğu ispat edilinceye kadar kesin delil olarak kabul edilir. Bu sebeple aksine bir iddia yazılı delille ispatlanmalıdır.

Fazla mesai hesaplanırken ve dava açılırken hak kaybı yaşanmaması için mutlaka konusunda uzman bir avukattan yardım almakta fayda vardır. Çünkü işçi alacakları davasında sadece fazla mesai değil bunun yanı sıra işçilerin bilmediği bir çok hakları bulunmaktadır.

Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davaları basit davalar değildir, koşulları bulunmaktadır. Bu sebeple İş hukukuna giren Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak  davalarının işinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak  davalarının takibini yapmaktayız. Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak  davası açılırken hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir İş Hukuku konusunda Eskişehir İş avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti İspat

Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatlama yükü altındadır. İşçi, fazla çalışma iddiasını yazılı belgeler kullanarak ispat edebilir. Elinde herhangi bir yazılı belge bulunmaması halinde bu iddiasını tanıkların beyanları ile de ispat edebilir.

Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispat ederken hukuka uygun kabul edilen her türlü delili mahkemeye sunabilir. İşçinin fazla mesai yapıp yapmadığını anlamak için en mühim delil işçinin bordrosudur. İşçinin yazılı imzasını üzerinde taşıyan bordro, kesin delil niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla bordroda yazılan fazla çalışma alacağının ödendiği kabul edilir. Bununla birlikte işyerinde tutulan kayıtlar, giriş çıkış saatlerine ilişkin belgeler, işyerindeki iç yazışmalar delil sayılabilir. Tarafların ellerinde hiç yazılı belge olmaması durumunda ise tanık göstererek de bir sonuca varabileceği kabul edilir.

Üzerinde işçinin imzası bulunan bordro aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır. Söz konusu imzalı bordroda fazla mesai ücretinin ödendiği görünüyorsa işçinin daha fazla mesai yaptığını öne sürebilmesi mümkün olmaz. Bu bordronun sahte olduğunu iddia eden işçi, bordronun sahte olduğuna dair mutlaka başka bir yazılı delil sunmalıdır. Bunun nedeni ise tamamen takdiri delillerin, imzalı bordro gibi kesin delil niteliği taşıyan bir belgeyi etkisiz kılmasının imkansızlığıdır. Bununla birlikte işçi, çalıştığı süre boyunca bordrosuna fazla çalışma konusunda çekince koymuşsa yargılama esnasında yazılı delil sunma yükümlülüğünden kurtulacak ve iddiasını ispatlamaya yönelik tanık delilini ileri sürebilecektir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak İş hukukuna giren Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davalarında deneyimli İş hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir İş Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İş Hukuku altında Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak  davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

FAZLA MESAİ

FAZLA MESAİ

Dinlenecek Tanıkların Nitelikleri

Dinlenecek tanıkların tarafsızlığı ile ilgili akıllarda şüphe oluşturacak herhangi bir durum olmamalıdır. Dinlenecek tanığın, işveren ile arasında dava konusuyla aynı yahut farklı bir nedenden ötürü husumet bulunması, davalıya karşı açılmış bir davasının olması, davacı ile ortak menfaatlerinin tespit edilmesi, tarafsızlığını zedeleyebilecek durumlara örnek gösterilebilir. Bu gibi sakıncalı durumlarda tanığın ifadesine tam anlamıyla itibar edilemez. Bununla birlikte tanıkların, davacı ile aynı dönemde aynı iş yerinde çalışmış kişiler olması, dolayısıyla davacının çalışma şartlarına hâkim olması gereklidir.

Fazla Çalıştırmanın Türleri

1) Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma

İşyerinin üretim ile ilgili faaliyetlerini sekteye uğratacak problemlerin ortaya çıkması halinde kanun, işçilerin işverene ilgili problemi çözmek konusunda destek olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapmıştır. Kanunda; ‘’Gerek bir arıza sırasında gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.’’ İfadelerine yer verilmiştir. Kanun koyucu, bu hüküm ile üretimin devamlılığına katkı sağlamıştır.

Kanun koyucu söz konusu hüküm ile üretimin devamlılığını ve dolayısıyla işverenin menfaatini korurken öte yandan işverenin bu zorunlu çalışmayı suistimal etmesinin önüne geçebilmek adına iki şart getirmiştir. Bunlardan birincisi, işveren tarafından işçiye dinlenme süresi tanınmasını zorunlu kılınmasıdır. İkincisi ise söz konusu çalışmanın, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamasının zorunlu tutulmasıdır.

İşçi, bir problem durumunda işverenin zorunlu çalışma çağrısına uymazsa zorunlu sebep olduğu halde çalışmadığı gerekçesiyle işverenin, iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği kabul edilmektedir.

İş kanunu zorunlu nedenler yüzünden fazla çalışma yapılması konusunda işçiden onay alınmasının gerekliliğiyle ilgili bir düzenleme yapmamıştır. Bu konu hakkında fazla çalışma yönetmeliği, işçinin onayının alınmasına gerek olmadığı yönünde düzenleme yapmıştır.

İşçi, zorunlu nedenlerle fazla çalışmasının karşılığında; fazla çalışmaya ilişkin genel kurala uygun şekilde, her bir saati aşan fazla çalışma için normal çalışma ücretinin yüzde elli fazlasını ücret olarak alacaktır.

2) Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma

Seferberlik halinde veya ülke savunmasının ihtiyaçlarını karşılama fonksiyonu olan işyerlerinde fazla çalışmaya ihtiyaç duyulursa işlerin türü ve ihtiyacın seviyesine göre, günlük çalışma süresi işçinin en çok çalışma gücüne çıkartılabilir. Olağanüstü nedenlerle fazla çalışma çeşidinde işçinin yazılı rızası aranmamaktadır.

3) Normal Şartlarda Fazla Çalışma

İş kanununa göre normal zamanda fazla çalışma yapılması gereken nedenler oldukça geniş tutulmuştur. Bunu, kanunda düzenlenen ‘’Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.’’ hükmünde görebiliriz.

İş hukukuna giren Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak  davalarının işinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak  davalarının takibini yapmaktayız. Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak  davası açılırken hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir İş Hukuku konusunda Eskişehir İş avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Normal haftalık çalışma süresi sınırı 45 saat olarak sınırlandırılmıştır. Ancak normal çalışma süresi işçi ile işveren arasında 45 saatten daha az olarak da kararlaştırılabilir. İşçi ile işveren arasında belirlenen normal çalışma süresi 45 saatten daha az ise belirlenen süre sınır kabul edilir ve fazladan çalışılan her saat için fazla çalışma ücreti alınır. Örneğin; haftalık normal çalışma süresi 42 saat olarak belirlenmişse 42 saat ile 45 saat arasındaki fazladan çalışılan 3 saat fazladan çalışma olarak kabul edilir. Haftalık toplam çalışma süresi 45 saati geçmese bile belirlenen toplam sürenin üzerindeki her saat için, saat ücretinin yüzde 25 fazlası ödenir.

Günlük çalışma süre sınırı 11 saat olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla haftalık toplam çalışma süresi 45 saati geçmemiş olsa bile, bir gün içerisindeki çalışma 11 saati geçtiği takdirde gün bazında fazla çalışma söz konusudur. Günlük çalışma saatleri için bir sınır da gece çalışmaları için düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre işçiler en fazla 7,5 saat gece çalışması yapabilirler. Gece çalışmaları söz konusu olduğunda, haftalık toplam çalışma süresi 45 saati aşmasa bile günlük 7,5 saati geçen gece çalışmaları fazla mesai kapsamında değerlendirilir.

Sağlık kuralları uyarınca gün içerisinde en fazla 7,5 saat yahut daha az çalışılması gereken işlerde, belirlenen süreyi aşan her bir saat fazla çalışma niteliği taşır. Bu tür çalışmalar haftalık değil günlük olarak hesaplandığı için haftalık 45 saat olan yasal sınırın aşılıp aşılmadığına bakılmaz.

Fazla mesailerin uzun bir süre bazında hesaplanması, dolayısıyla işçiye ödenecek miktarın çok yüksek çıkması durumunda, mağduriyeti önlemek adına hakkaniyet indirimi yapılır. Hakkaniyet indirimi genelde %30 olarak kabul edilir. Fazla mesainin tanık anlatımlarına değil yazılı belgelere ve işyeri kayıtlarına dayandırılması durumunda hakkaniyet indirimi olmaksızın hesaplama yapılır.

Fazla çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenme sürelerinin çıkartılması gerekir.

Çalışma süresi hesaplanırken işçinin durmaksızın çalışıp çalışmamasına bakılmaz. Burada önemli olan işçinin, işverenin emri altında bulunması ve çıkacak herhangi bir işi yapmak için hazır halde olmasıdır. Böyle zaman dilimleri çalışma süresinin içinde sayılır.  Çeşitli mesleklerde çalışma saatine dahil olan bazı süreler de İş Kanunu’nun 66. Maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Fazla çalışma süreleri hesaplanırken yukarıda belirttiğimiz durumlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu, İş hukukuna giren Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davaları konusunda yetkin hizmet vermektedir.Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak İş hukukuna giren Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davalarında deneyimli İş hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir ve çevre illerde İş Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İş Hukuku altında Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Fazla Mesai Alacağının Zamanaşımı Ne Kadardır?

Fazla mesai alacağının zamanaşımı süresi kanuna göre 5 yıldır.  İşçi eğer fazla mesai alacağının olduğunu düşünüyor ise beş yılı geçirmeden konusunda uzman bir avukata başvurmalıdır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak İş hukukuna giren Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davalarında deneyimli İş hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir İş Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İş Hukuku altında Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir’de Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davaları dava takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davaları ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davalarının sonuçlandırılması için avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak Davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

İş  hukuku problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak   avukatı, hukuki tecrübe, Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davalarında kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak   avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir.Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası avukatı arayarak Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davalarını başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

İş  hukuku avukatı tarafından yazılan bu makalemizde İş  hukuku ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davası Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Eskişehir İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak   davaları ve İş  Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için  Eskişehir Barosuna kayıtlı  Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davaları Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir İş  hukuku  ve Fazla mesai alacağının da içerisinde bulunduğu işçi alacak davaları Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda İş Hukuku kategorisinde yer alıp, FAZLA MESAİ tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir İş Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan FAZLA MESAİ arkadaşımıza iletebilirsiniz. İş Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir İş Hukuku Makaleleri

    Eskişehir İş Hukuku konusunda, Eskişehir İş Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız İş Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

FAZLA MESAİ

Fazla Mesai Nedir? Fazla mesai (çalı.... tümünü gör

Eskişehir İş Avukatı

Eskişehir İş Avukatı Eskişehir iş.... tümünü gör