Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma

Emekli maaşından haciz kaldırma işlemi, her icra dosyasında ayrı ayrı incelenmesi gereken bir konudur. Emekli maaşından haciz kaldırma işlemini anlatmadan önce, emekli maaşına nasıl haciz konulması gerektiği konusuna değinmek gerekmektedir.

Emekli maaşına nasıl haciz konulur ?

Bu başlık altında, memur emeklisi dışındaki emekliler hakkında haciz işleminden bahsedeceğiz. Öncelikle bir icra takibinin borçlu tarafında emekli bir kişinin bulunması gerekmektedir. söz konusu takip, kesinleşmiş ve artık haciz işlemlerine geçilmiş olması gerekir. Bu noktada emekli borçlu kişi, icra dairesine giderek  emekli maaşının kesilmesine yönelik bir muvafakat vermediği sürece, emekli maaşlarına herhangi bir haciz işlemi uygulanamamaktadır. Kısacası Memur emeklisi dışında kalan emeklilerin maaşlarına, ancak emekli kişinin rızası dahilinde haciz işlemi uygulanabilmektedir.

İcra Hukukuna giren Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Emekli maaşından nasıl haciz kalkar?

Son zamanlarda en sık karşılaştığımız sorun ise tefecilik suçu kapsamında emekli kişilerin, tefecilerden almış olduğu para karşılığında vermiş oldukları senet ve alelacele başlatılan icra takibine müteakip verilen muvafakat sonucunda kesilen emekli maaşları.

Aldıkları maaş ile zorluklarla geçinen emekliler, yukarıda sayılan işlemleri yaptıktan sonra borçlarını kapatabilmek için tefecilere başvurup, aylık almış oldukları maaşlarını da alamamaya başlıyorlar. Bu durumda olan emeklilerin, savcılığa suç duyurusunda bulunmaları da icra takibine etki etmiyor ve maaşlarını hacizden kurtaramıyorlar.

Bu tür durumlarda, yukarıda da bahsettiğimiz gibi ”alelacele” bir icra takibi başlatıldığı için usuli işlemlerin çoğu yanlış yapılıyor ve aslında kesilmemesi gereken emekli maaşı, kesintiye uğruyor. Bu noktada değinmemiz gereken bir konu daha var, icra dairelerinde çalışan memur ve müdürlerin inceleme yetkisi kısıtlı olduğu için, bu usulsüz işlem hakkında herhangi bir işlem yapamayıp kabul ediyorlar ve verdikleri kararın incelenmesi işlemini mahkemelere bırakıyorlar.

Bu noktada yanlış yapılan işlemler sonucunda açılacak olan dava ile emekli maaşından haczin tamamen kaldırılması mümkündür. Her olay kendi içinde irdelenip, icra dairesinde yapılan haciz işlemlerinin tüm basamakları tek tek değerlendirilmelidir. İcra dairesinde yapılan her işlemin dava açma süresi vardır, bazı işlemler bu süreden muaftır. Bu sebeple bu işlemleri işinde uzman bir avukat ile takip etmek gerekmektedir.

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Her bir paydaş açısından Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası konusunda Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Emekli maaşındaki kesinti miktarı azaltılabilir mi ?

Bazı durumlarda icra takiplerinin her aşaması usule uygun olarak ilerlemiş olabilir. Bu durumda ise yapılacak şey, emekli maaşındaki kesinti miktarını azaltmak olacaktır. Bu işlem için de dava açmak gerekmektedir. Emekli kişinin kesintiler dışında eline geçen miktarın, emeklinin hayatını idare etmesine yeter miktarda olmaması gerekmektedir. Örneğin; 5000 TL emekli maaşı alan bir kişinin, kesintiden sonra eline 2000 TL geçmesi gibi. Böyle bir durumda da şartlar araştırılıp, mahkemeden yapılan maaş kesintisinin indirilmesi istenebilmektedir.

İcra Hukukuna giren Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma

Emekli maaşından haciz kaldırma konuları ile ilgili Yargıtay kararları

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2017/13-1980
Karar No: 2021/829
Karar Tarihi: 24.06.2021
ÖZET: Emekli maaşına bloke konulmasına dair muvafakatnamelerin önceden düzenlenemeyeceği, kredi sözleşmesi esnasında verilen muvaffakatnamenin geçersiz olduğu

….
18. Kanun’un “Önceden yapılan anlaşmalar” başlıklı 83/a maddesi hükmüne göre ise “82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.” Önceden feragatin geçersizliğinin nedeni, borçlunun hacizden önceki bir dönemde böyle bir anlaşmanın sonuçlarını ve hacze gelindiğinde kendisine yükleyeceği yükün ağırlığını tahmin edemeyeceğinin varsayılmasıdır. Bu halde, borçluyu bizzat kendisine karşı koruma gereği vardır (Kılıçoğlu, E.: İcra Sözleşmeleri, İstanbul 2005, s. 130).

19. Bu maddeyle, borçlu ile alacaklının hacizden önceki dönemde aslında haczedilmemesi gereken mal veya hakkın haczedilebileceği konusunda yaptıkları sözleşmelerin geçerli olmayacağı düzenlenmiştir. Anılan düzenleme sadece icra takibinin kesinleşmesi sonrası bu yönde yapılan sözleşmeleri değil, icra takibi yapılmadığı durumlarda da sözleşmelere borçlunun haczi mümkün olmayan mal veya haklarına veya emekli maaşına bloke konulması ve kesinti yapılması sonucunu doğuran muvafakatlerin de geçersiz olacağına ilişkin emredici bir hüküm niteliğindedir.

26. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davacı Kurum emeklisi, davalı bankadan tüketici kredisi kullandığı sırada banka nezdinde aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına muvafakat etmiş, kredi taksitleri bir süre sorunsuz ödenmiş ancak davacı daha sonra ödeme güçlüğüne düşmüş, kredi taksitlerini ödeyememiştir.

Banka sözleşmedeki bu düzenlemeden hareketle emekli maaşının dörtte birine bloke koyarak kredi borcuna mahsup etmiştir. Ne var ki İİK’nın 83/a maddesi gereğince haczedilemezlikten önceden feragat geçersiz olup henüz hakkında herhangi bir icra takibi başlatılıp maaşından haciz suretiyle borcun ödenmesine izin verildiği yönünde davacının iradesinin açıkça ortaya konulduğundan da bahsedilemeyeceğinden kredinin alınması sırasında takas ve mahsup yönünde verilen muvafakat da geçerli sayılmaz. Direnme kararındaki bu yöne ilişkin kabul bu nedenle haklı ve yerindedir.


29. Sonuç olarak usul ve yasaya uygun direnme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA,
Harç peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Geçici Madde 3” hükmü gereği uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.06.2021 tarihinde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

Tek  dilekçe ile borcu kabul ederek emekli maaşının haczine muvafakat verilmesi geçersizdir.

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi

Esas: 2019/12736
Karar: 2020/5762

İçtihat Metni;

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına ilişkindir.
5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesinde; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, … hizmeti sunucularının genel … sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.

Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez” hükmü yer almaktadır. 28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93/1. maddesine eklenen fıkra ile; “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir” hükmü getirilmiştir.

Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup, İİK.nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.
Somut olayda alacaklı yanca borçlu hakkında icra takibine başlandığı, borçlunun icra dairesine gelerek ödeme emrini 21.04.2016 tarihinde elden tebliğ aldığı, borçlunun aynı gün icra dairesine verdiği dilekçe ile borcu kabul ederek, lehine işleyecek sürelerden feragat ettiği ve emekli maaşının haczine muvafakat ettiği görülmüştür.

Buna göre aynı dilekçe ile borcun kabul edilerek hacze muvafakat edilmesi, takibin kesinleşmesi ile aynı anda olduğundan, bir diğer ifade ile takibin kesinleşmesinden sonra olmadığından geçersizdir.
O halde, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda incelenen ilk derece mahkemesi kararı isabetli olduğundan, HMK’nun 353/1-b-1. maddesi gereğince, istinaf isteminin esastan reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ: … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 20.09.2019 tarih ve 2019/533 E. – 2019/2281 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 29/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Eskişehir’de Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasında avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası  avukatı, hukuki tecrübe, Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı arayarak Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası ve Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davasına İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Emekli Maaşından Haciz Kaldırma davası Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

 

 

 

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, Emekli Maaşından Haciz Kaldırma tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir İcra ve İflas Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Emekli Maaşından Haciz Kaldırma arkadaşımıza iletebilirsiniz. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

    Eskişehir İcra ve İflas Hukuku konusunda, Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız İcra ve İflas Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma

Emekli maaşından haciz kaldırma işle.... tümünü gör

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İcra Takibine itiraz nedir ? nasıl yap.... tümünü gör

Eskişehir İcra Avukatı

Eskişehir İcra Avukatı Eskişehir ic.... tümünü gör