Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Şantaj Suçu

Şantaj Suçu

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir?

Şantaj suçu , tehdit suçunun özel olarak düzenlenmiş bir görünüş biçimidir. Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar bölümündeki 107. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme şu şekildedir:

“(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

Madde lafzında “zorlama” ifadesine yer verilmiş olsa da şantaj suçu kapsamında, mağdurun vücut bütünlüğüne yönelik herhangi bir hareket söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında şantaj suçu, tehdit suçuna benzer.

Ancak tehdit suçunda, vücuda, cinsel dokunulmazlığa, malvarlığına yönelik gelecekte yapılacağı bildirilen bir haksız saldırı ile korkutma söz konusuyken; şantaj suçunda, haksız menfaat elde etmek amacıyla zor durumda bulunan mağdurun bu durumu tehdit konusu yapılarak onu bir şeylere zorlama kastı vardır.

Şantaj suçunda fail, hakkı olan yahut yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi koz olarak kötüye kullanır, bu şekilde mağduru bir davranışı yapmaya zorlar.

Bu suç ile kişinin kendi iradesiyle karar verme ve bu kararları doğrultusunda hareket etme özgürlüğü koruma altına alınmıştır.

Şantaj suçu davaları basit davalar değildir, koşulları bulunmaktadır. Bu sebeple Ceza hukukuna giren Şantaj suçu davalarının işinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Şantaj suçu davalarının takibini yapmaktayız. Şantaj suçu davası açılırken hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Ceza Hukuku konusunda Eskişehir Ceza avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şantaj Suçunun Unsurları

TCK m. 107’nin birinci fıkrası ve ikinci fıkrası, birbirinden farklı şantaj suçlarını düzenlemektedir. TCK m. 107/2’ye baktığımızda şantaj suçunun herkes tarafından işlenebileceği görülmektedir. Ancak TCK m. 107/1’de bu suçun, bir konuda hak ve yükümlülüğe sahip olan kişiler tarafından işlenebileceği düzenlenmiştir, dolayısıyla özgü suç niteliği taşır.

Ayrıca failin kamu görevlisi olmaması ve sorumlu olduğu işin de görevi kapsamına girmemesi gerekir. Çünkü bir kamu görevlisinin, görevinden kaynaklanan nüfuzu kullanmak suretiyle yarar sağlaması, şantaj suçunu oluşturmaz.

TCK m. 107’nin her iki fıkrasında da suçun mağduru bakımından herhangi bir özellik aranmamıştır. Ancak şantaj suçunun mağdurunun, kendisine yönelik kötülüğü algılayıp idrak edebilecek yeterlilikte olması gerekir. Tüzel kişiler, şantaj suçunun mağduru olamazlar.

İlgili madde hükmünde her ne kadar mağdurun yakınlarının da zarar görebileceği düzenlenmemiş olsa da suçun işleniş biçimi açısından, çıkar sağlamak amacıyla zorlanan kişi ile failin davranışlarından olumlu veya olumsuz etkilenen kişinin aynı olması aranmaz.

  1. maddenin birinci ve ikinci fıkraları, suçun farklı görünüş biçimlerini düzenlediği için tipikliğin maddi unsurlarını ayrı ayrı incelememiz gerekir.

TCK m. 107/1’deki görünüş biçimi itibarıyla şantaj suçunu işlemek için genel kast yeterlidir. Ancak 107/2’de düzenlenen şantaj suçu kapsamında, “yarar sağlama” unsuru gerekli görüldüğü için, yarar sağlama özel kastı aranır. Bu nedenledir ki yarar sağlama maksadı olmaksızın, mağdura yönelik zarar tehdidinde bulunulmuşsa şantaj suçu değil, tehdit suçu söz konusu olur.

Normal koşullarda bir kişinin hakkı olan davranışı sergileyeceğini söylemesi yahut bu hakkını kullanması, hukuka uygunluk nedeni kapsamına girmekte ve cezalandırılmamaktadır. Şantaj suçunun ilk görünüş biçiminde de fail, esasında hakkı olan yahut yükümlü olduğu davranışı yapacağını ileri sürmektedir ancak fail bu davranışıyla mağduru bir şeylere zorladığı için hukuka uygunluk nedeninden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Şantaj suçunun tamamlanması için mağdurdan yapılması işlenen davranışın yapılmasına yahut haksız çıkar sağlanmasında gerek yoktur. Şantaj suçu bir salt hareket suçudur ve suçun tamamlanması için bir neticenin meydana gelmiş olmasına gerek yoktur.

Failin, haksız bir çıkar elde etmek amacıyla hareket etmesi ve bu konudaki tehdidin mağdura ulaşmış olması, suçun tamamlanması açısından yeterlidir. Yapılan şantajın, mağdurun iradesini etkileyip etkilememesi de önem taşımaz.

Şantaj suçunun tamamlanamayıp teşebbüs aşamasında kalması ancak, mektupla bildirim yapılması gibi icra hareketlerinin bölünebilir nitelikte olduğu durumlarda mümkün olabilecektir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi şantaj suçunun oluşması için, bir kişinin şeref ve haysiyetine zarar verebilecek nitelikte konuların açıklanacağı yahut isnat edileceği hususunda bir tehdit olması yeterli görülmüştür.

Eğer durum tehditle kalmayıp fail tarafından, mağdurun şeref ve haysiyetine zarar verebilecek hususlar açıklanır yahut isnat edilirse; duruma göre fail, özel yaşamın gizliliğini ihlal ve hakaret gibi suçlardan ayrıca cezalandırılabilir.

Fail tarafından mağdurun yapmaya veya yapmamaya zorlandığı davranış bir suç teşkil ediyorsa, şantaj suçunun faili konumundaki şahıs aynı zamanda mağdurun işlediği suçtan dolayı dolaylı fail olarak da sorumlu tutulur.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu, Ceza hukukuna giren Şantaj suçu davaları konusunda yetkin hizmet vermektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak ceza hukukuna giren Şantaj suçu davalarında deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir ve çevre illerde Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında Şantaj suçu davası konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

şantaj suçu

Şantaj Suçu Şikayete Tabi Bir Suç Mudur?

Şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir biçimi olarak düzenlendiği için, bu suçun takibi şikâyete bağlı değildir. Dolayısıyla suçun mağdurunun yetkili makamlara şikâyet bildirimi yapması gerekli değildir. Yetkili mercilerin, suçun varlığından herhangi bir yolla haberdar olmaları durumunda savcılık kendiliğinden harekete geçer. Şantaj suçu, şikâyete tabi bir suç olmadığı için uzlaşma yoluna da gidilmez.

Şantaj Suçunda Zamanaşımı

Şantaj suçu açısından herhangi bir şikâyet süresi öngörülmemiştir. Bununla birlikte suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içinde söz konusu suç, savcılığa bildirilmelidir. Bu süre zarfında suç, savcılığa bildirilmezse dava zamanaşımı süresi dolar ve konuya ilişkin soruşturma yapılamaz.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak ceza hukukuna giren Şantaj suçu davalarında deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında Şantaj suçu davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Şantaj Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Şantaj suçu nedeniyle yapılacak yargılamalar, “Asliye Ceza Mahkemesi” tarafından gerçekleştirilir. Başka bir değişle şantaj suçu yargılamalarında Asliye Ceza Mahkemeleri yetkilidir.

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 12. maddesine göre; davaya bakma yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesindedir. Yani şantaj suçu nerede işlenmişse, oradaki Asliye Ceza Mahkemesi, davaya bakmaya yetkilidir.

Bilişim sistemleri aracılığıyla şantaj suçu işlenmişse, mağdurun yerleşim yerindeki Asliye Ceza Mahkemesi de yetkili olabilecektir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak ceza hukukuna giren Şantaj suçu Davalarında deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında Şantaj suçu davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçu için verilecek ceza, TCK m. 107’de düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir: “Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” Birinci fıkrada yer alan ceza hükmü, ikinci fıkra için de geçerlidir.

  1. A) ADLİ PARA CEZASI: Bir suç işlenmesi durumunda hapis cezasıyla birlikte yahut hapis cezası olmaksızın uygulanabilen yaptırım türüdür. Şantaj suçu nedeniyle faile verilen hapis cezası, adli para cezasına dönüştürülebilir.
  2. B) HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI: Bir faile 2 yıl veya daha az hapis ya da adli para cezası verilmesi durumunda, gerekli koşulların da mevcut olması halinde verilecek hüküm 5 yıllık denetim süresi boyunca sonuç doğurmaz. Denetim süresi içerisinde uyulması gereken şartların yerine getirilmesi durumunda ceza hükmü hiçbir sonuç doğurmaksızın ortadan kalkar. Şantaj suçu nedeniyle verilen ceza hükmü hakkında, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilebilir.
  3. C) CEZANIN ERTELENMESİ: Mahkemeden mahkûmiyet kararı çıkması durumunda belirlenen hapis cezasının, cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Şantaj suçu nedeniyle de fail için hükmedilen hapis cezasının şartlı olarak ertelenmesi mümkündür.

Eskişehir’de Şantaj suçu Davaları dava takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince  Şantaj suçu davaları ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Şantaj suçu davalarının sonuçlandırılması için avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Şantaj suçu Davası Avukatı İle Çalışmak Önemli Midir?

Ceza hukuku problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatı, hukuki tecrübe, Şantaj suçu davalarında kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Ceza hukuku  ve Şantaj suçu avukatı arayarak Şantaj suçu davalarını başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Ceza hukuku  ve Şantaj suçu bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Ceza hukuku avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Ceza hukuku ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Ceza hukuku  ve Şantaj suçu davası Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Eskişehir Ceza hukuku  ve Şantaj suçu davaları ve Ceza Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Ceza hukuku  ve Şantaj suçu davaları Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Ceza hukuku  ve Şantaj suçu davaları Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Şantaj Suçu tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Ceza Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Şantaj Suçu arkadaşımıza iletebilirsiniz. Ceza Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Ceza Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Ceza Hukuku konusunda, Eskişehir Ceza Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Ceza Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Göçm.... tümünü gör

Şantaj Suçu

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir? Şantaj.... tümünü gör

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezas.... tümünü gör

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

Taksirle öldürme suçu, sanık veya ş.... tümünü gör

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu Dolandırıcı.... tümünü gör