Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen kaçakçılığı suçu, uluslar arası suçlar kısmında düzenlenmiştir. Bu düzenleme bazı eleştirilere konu olmuştur. Zira bu iki suç tipi esasında uluslar arası hukuk suçu değil, “sınır aşan” suçtur.

Göçmen kaçakçılığı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir:

“(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

  1. a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan,
  2. b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Suçun, mağdurların;

  1. a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
  2. b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

(3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”

Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Korunan Hukuksal Yarar

Bu suç ile korunmak istenen hukuksal yarar karma niteliktedir. Korunan hukuksal yararlardan ilki, suç bakımından mağdur sayılan göçmenlerin vücut bütünlüğü ve malvarlıklarıdır. Hatta buna yaşam hakkını da eklemek yanlış olmaz, zira suçun işleniş biçimi çoğu zaman göçmenlerin hayatını tehlikeye sokmaktadır.

Göçmenler; maddi menfaat sağlamak amacıyla, genelde suç örgütleri aracılığıyla ülkeye sokulmaktadır. Suç örgütlerinin eline geçen bu insanlar gerek malvarlığı gerekse vücut bütünlükleri açısından zarara uğrayabilmektedirler. Dolayısıyla insan onuru ile bağdaşmayan bir muameleye maruz kalmama hakkı da korunmak istenen hukuksal yararlardandır.

Korunması amaçlanan bir diğer hukuksal yarar, kamu ekonomisidir. Kanun dışı yollarla ülkeye sokulan kaçak göçmenler ucuz iş gücü oluşturduğu için, o ülkenin vatandaşlarının iş kaybetmesine yol açmaktadırlar. İstihdam sağlamak konusunda yetersiz kalan devlet, artan işsizlik oranı ile mücadele etmekte zorlanır. Öte yandan ülkeye yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler; devletin, ülke vatandaşlarının ödediği vergiler sayesinde sunabildiği hizmetten de yararlandıkları için büyük vergi kaybına sebep olmaktadırlar.

Ülkeye giren kaçak göçmenlerin suç oranı yüksek olduğundan, suçluluk oranında artış meydana gelir. Dolayısıyla kamu düzeni ve kamu güvenliği de korunması amaçlanan hukuksal yararlardandır.

Bu suç ile uluslararası toplum da bir bütün olarak korunmaktadır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  deneyimli Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  avukat kadromuz ile Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  hakkında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları

A) Suçun Maddi Konusu

Suçun mağduru konumunda da olan göçmenler ve onlara ait olan malvarlığı değerleri, suçun maddi konusunu teşkil etmektedir. Söz konusu malvarlığı; taşınır, taşınmaz mal olabileceği gibi, alacak ve borçlardan doğan, hukuki işlemlere elverişli varlıkları da kapsar.

B) Fail

Türk Ceza Kanunu bakımından herhangi bir kimse bu suçun faili olabilir. Öte yandan, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereğince; failin bir kamu görevlisi olması ve kamu görevine tahsis edilmiş araç ve gereçleri suç işlerken kullanması durumunda, cezada artırıma gidilir. Buna örnek olarak: sahil güvenlik memurlarının, devlete ait botlar ile göçmenleri ülkeye sokmaları gösterilebilir.

C) Mağdur

Göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru konusunda fikir ayrılıkları mevcuttur. Baskın görüş, suçun maddi konusunu oluşturan kaçak göçmenlerin aynı zamanda suçun mağduru da oldukları yönündeyken; diğer görüş, asıl mağdurun devlet, toplum ya da uluslararası toplum olduğunu savunur. Dönemin Yargıtay içtihatları da kaçak göçmenlerin suçun konusunu teşkil ettiği, suçtan asıl zarar gören yasal mağdurun uluslararası toplum olduğu yönündeydi.

2010 yılında 6008 sayılı kanun ile kapılan değişiklik sonucunda, m. 79/2’de suçun konusunu teşkil eden göçmenler hakkında “mağdur” ifadesi kullanılmıştır. Kanundaki bu değişiklikten sonra Yargıtay’ın 18. Ceza Dairesi yine de göçmenlerin mağdur sayılmayacağını savunsa da 12. Ceza Dairesi, göçmenlerin, suçun mağduru sayılmaları gerektiğini kabul etmiştir.

Suç tipinin ismi “göçmen kaçakçılığı” olsa da yasa dışı yollarla ülkeye giriş ve çıkışlara bu madde hükmüne göre ceza verilmektedir. Dolayısıyla mağduru bakımından özgü bir suç tipi değildir, mağdur herkes olabilir. Göçmenlerin yasadışı yollarla ülkeye sokulması ve burada kalmalarına imkân sağlanması durumunda yabancıların; yurt dışına çıkmalarını sağlama bakımından ise hem Türk hem yabancıların, bu suçun mağduru olabileceği düzenlenmiştir.

Bir suçun mağduru, aynı zamanda suçun faili de olamayacağı için; suçun mağduru olan göçmenler, göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılamaz. Ancak bu göçmenlerin, herhangi bir zorunluluk olmaksızın başka bir ülkeye girmeleri durumunda , Pasaport Kanunu’na veya Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırılıktan dolayı sorumlulukları devam eder.

Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Her bir kişi açısından Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Göçmen Kaçakçılığı suçu davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız. Göçmen Kaçakçılığı suçu davası konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası konusunda Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

D) Netice Ve Nedensellik Bağı

Göçmen kaçakçılığı suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Kanunda düzenlenen hareketlerden birinin yapılmış olması, suçun oluşması için yeterlidir. Kanunda düzenlenen seçimlik hareketler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yasal olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokmak,
  • Yasal olmayan yollardan yabancının ülkede kalmasına olanak sağlamak,
  • Yasal olmayan yollardan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına olanak sağlamak.

Bir ülkenin kendi vatandaşlarının, o ülkeye yasa dışı biçimde sokulması, bu suçu oluşturmaz.

Göçmen kaçakçılığı suçu, salt hareket suçudur. Yani suçun oluşması için bir neticenin meydana gelmiş olması aranmaz, yalnızca hareketi gerçekleştirmek suçun oluşumu açısından yeterlidir.

Seçimlik hareketlerinden sadece birinin değil, birkaçının gerçekleştirilmesi durumunda ayrı ayrı cezalandırma yapılmaz, zira suç tektir. Ancak bu durum, TCK m. 61 uyarınca cezanın tayinini etkiler.

Kanunda özel bir işleniş biçimi öngörülmediği için, göçmen kaçakçılığı suçu, serbest hareketli bir suçtur. Suçun meydana gelmesi için herhangi bir zararın hatta somut bir tehlikenin oluşmasına gerek olmadığından, göçmen kaçakçılığı suçu, soyut tehlike suçudur.

Göçmen kaçakçılığı suçunun ihmal suretiyle işlenmesi mümkündür. İcrai biçimde işlenebilen bu suça, ihmali hareket ile iştirak edilmesi de mümkündür. Dolayısıyla maddi menfaat elde etmek için ülkeye girip çıkanlara göz yuman gümrük görevlisi, bu suça yardım etmek nedeniyle cezalandırılabilir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  deneyimli Göçmen Kaçakçılığı suçu davası avukat kadromuz ile Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuk altında Göçmen Kaçakçılığı suçu davası tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

E) Nitelikli Haller

1) Suçun, mağdurların hayatı bakımından bir tehlike oluşturması yahut mağdurları onur kırıcı bir muameleye maruz bırakarak işlenmesi (TCK m. 79/2)

6008 sayılı kanun ile 22.07.2010 tarihinde, m. 79/2’de yapılan değişiklikle “suçun, mağdurların hayatı bakımından bir tehlike oluşturması veya onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi” cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli bir hal olarak düzenlenmiştir. Böyle durumlarda ceza, yarısından üçte ikisine kadar artırılacaktır.

Eğer fail yaralama suçunu doğrudan veya dolaylı kast ile işlemişse; hayati tehlike, kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış halini oluşturduğundan, kasten yaralamanın nitelikli hali ile göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli hali arasında gerçek içtima ilişkisi oluşur.

Göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli halinin uygulanması için mutlaka mağdurun yaralanmış veya ölmüş olmasına gerek yoktur. Durumun, mağdurların hayatı bakımından tehlike teşkil etmesi yeterlidir.

Söz konusu fiil sonucunda tehlike maddi olarak gerçekleşmiş ise yani mağdur ölmüş ya da yaralanmışsa, göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli hali yanında; failin neticeye yönelik öngörü ve rızasına bakılarak, ayrıca taksirle/ kasten öldürme veya yaralama suçundan da cezalandırılması gerekir. Ancak bu noktada failin, öldürme veya yaralama suçlarından cezalandırılması durumunda, göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli halinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır. Ölüm neticesinden cezalandırılan birine hayati tehlike durumu yüzünden de ceza verilmesi halinde; esasında aynı husustan dolayı iki kez ceza verilmiş olacaktır.

2) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi (TCK m. 79/3)

Terörle Mücadele Kanunu m. 5’te; 3. ve 4. maddelerde yazılı suçların (TCK m. 79 da bu suçlara dahildir) işlenmesi halinde faile verilecek cezanın yarı oranında artırılması öngörülmüştür. Anlaşılacağı üzere, terör faaliyetleri çerçevesinde göçmen kaçakçılığı suçu işlenmesi halinde TCK m. 79/3 hükümlerine göre değil, TeMK m. 5 hükümleri uyarınca ceza ağırlaştırılacaktır. TeMK m. 5/2’de ise şu hükümlere yer verilmiştir; “Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayısıyla ilgili maddesinde cezanın artırılması öngörülmüşse; sadece bu madde hükümlerine göre artırım yapılır. Ancak yapılacak artırım cezanın 2/3’ünden az olamaz.” Bu hüküm uyarınca, göçmen kaçakçılığı suçunun terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza 2/3’ten az olmamak üzere artırılacaktır.

3) Suçu birden fazla kişinin birlikte işlemesi

Göçmen kaçakçılığı suçunun bu nitelikli hali, TCK m. 79/3’te düzenlenmiştir. Hüküm şu şekildedir: “Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar artırılır.” Görüldüğü üzere artırım oranının alt sınırı madde hükmünde açıkça düzenlenmemiştir. Yargıtay uygulamalarında alt sınırı belirlenmemiş olan artırım oranı açısından, sınırı 1/6 olarak değerlendirilmektedir.

Suçun birden fazla kişi tarafından işlendiğini söyleyebilmek için en az iki kişinin müşterek fail olarak suça katılmış olması gereklidir. Birden fazla kişi suça iştirak etmiş fakat içlerinden sadece biri fail sıfatını taşıyorsa bu nitelikli hal uygulanamayacaktır.

Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davası uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Göçmen Kaçakçılığı suçu davası uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Göçmen Kaçakçılığı suçu davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları

Göçmen kaçakçılığı suçunun manevi unsuru, fiilin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi bir yarar elde etmek maksadıyla işlenmesidir. Buradan anlaşılacağı üzere; bu suç tipi yalnızca maddi yarar elde etme kastıyla işlenebilir. Herhangi bir maddi yarar elde etmeksizin suça yardım etmek, göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmaz. Söz konusu menfaatin, maddi menfaat olması gerekir. Cinsel ilişki gibi bir manevi yarar karşılığında fiilin işlenmesi durumunda, bu suç oluşmaz.

Suçun oluşması için maddi yarar sağlama saikinin varlığı gerekli ve yeterlidir. Maddi menfaatin yerine gelmesi gerekmez. Maddi menfaat saikiyle hareket eden fail, menfaatini temin edememiş olsa dahi suç oluşur.

Failin menfaatinin kesinlikle haksız olmasına gerek yoktur. Kaçak olduğunu bildiği halde evini, piyasa fiyatına uygun olacak bir bedelle göçmenlere kiralayan ev sahibi yine bu suçun faili konumundadır.

Failin maddi menfaatinin, mutlaka suçun mağduru (yani aynı zamanda suçun maddi konusunu teşkil eden göçmen) tarafından temin edilmiş olmasına gerek yoktur. Maddi menfaatin mutlaka faile sağlanmış olmasına da gerek yoktur. Failin belirlediği herhangi bir üçüncü kişiye maddi menfaat sağlanması durumunda da suç oluşur.

Maddi menfaat koşulu, suçu, farklı maksatlarla (örneğin terör maksadı) yabancıları ülkeye sokmak fiillerinden ayırmak açısından önemlidir. Örnek verecek olursak; terör örgütüne destek sağlamak için kanuna aykırı yollarla ülkeye insan sokulması, göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmaz.

Suçun tanımında “yasal olmayan yollardan” ifadesi kullanılmıştır. Bu ibare, göçmen kaçakçılığı suçunun bir unsurudur. Dolayısıyla failin kastı, bu unsuru da kapsamak zorundadır.

Göçmen kaçakçılığı suçunda göçmenler, kendi rızalarıyla yurt dışına çıkmak için kaçakçıya ücret öderler. İnsanların, rıza olmaksızın ya da iradelerinin sakatlanması suretiyle yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılmaları durumunda ise insan ticareti suçu söz konusu olacaktır. Zorla çalıştırılmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla göçmenlerin ülkeye sokulması, insan ticareti suçunu oluşturur.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davası deneyimli Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukat kadromuz ile Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davası tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Hukuka Uygunluk Nedenleri Veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler

Göçmen kaçakçılığı suçu açısından, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin uygulanabilmesi pek mümkün değildir. Mağdurun rızasının bulunması da zaten göçmen kaçakçılığı suçunun bir unsurunu oluşturduğu için, bu suç tipinde hukuka uygunluk nedeni olarak uygulanamaz.

Göçmenlere yardım amacıyla ulusal ve uluslar arası kuruluşların, işlevlerini yerine getirmek kapsamında göçmenlerin ülkede kalmalarına imkân sağlamaları, hukuka uygunluk nedeni olarak düşünülebilir. Öğretide, bu gibi durumlarda fiilin tipik olmadığı veya kanunda yazan hükümlerin uygulanması nedeniyle hukuka uygunluk sebebinin varlığı yönünde görüşler mevcuttur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

A) Teşebbüs

Kanunda yapılan yeni düzenlemelere göre göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs etmek mümkündür.  2010 tarihinde 6008 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle ilgili maddeye bir cümle eklenmiştir: “Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur”. Bu eklenti ile göçmen kaçakçılığı suçu, teşebbüs suçu haline getirilmiştir.

Göçmen kaçakçılığı suçu bakımından icra hareketlerinin başlangıç noktasını belirlemek konusunda tartışmalar vardır. Meydana gelen somut olayın özellikleri çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkarılmasına imkân sağlama durumunda, kanun lafzına baktığımızda, suçun tamamlanması için mutlaka yurt dışına çıkmanın gerçekleşmiş olması aranmaz. Bu suça yönelik yardımcı nitelikteki hareketlerin yapılması bile yeterlidir.

Yabancının ülkede kalmasına olanak sağlamak açısından suç, kesintisizdir. Ülke içinde kalma işinin bir süre devam etmesi gerekmektedir. Yapılan hareketin, yabancının Türkiye’de yaşamını sürdürebilmesi açısından etkili ve önemli ölçüde olası gerekir. Bu nitelikteki hareketlerin yapılmasıyla suç oluşur. Suçun gerçekleştiği yer ve zaman, suçun kesintiye uğradığı ana göre belirlenir. İmkân sağlama hareketi, temadi oluşturacak kadar devam edemeyip yarıda kalmışsa teşebbüs söz konusu olabilir. Bununla birlikte; yabancının ülkede kalmasına olanak sağlama seçimlik hareketi, mutlaka mütemadi olmak zorunda değildir. Ani hareketle de işlenebilmesi mümkündür. Göçmen için sahte kimlik temin etmek, buna örnek gösterilebilir. Bu tür hareketlerde de teşebbüsün mümkün olduğu kabul edilir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda Türkiye’nin transit ülke olduğu, diğer bir değişle; başka bir ülkeye gidebilmek için Türkiye’ye giriş yapıldığı durumlar da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Başka bir ülkeye gidebilmek için Türkiye’ye yasalara uygun biçimde giriş yapan göçmenlerin, burada yakalanması halinde eylem teşebbüs aşamasında kalmış sayılır. Buna karşılık, Türkiye’ye de yasa dışı yollardan giriş yapılmışsa, kişinin hedef ülkeye gidemeden yakalanması suçun tamamlanmasına engel teşkil etmez.

Esasında, 6008 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra teşebbüse yönelik yapılan tespitlerin değeri akademiktir. Çünkü suç tamamlansa da teşebbüs aşamasında kalsa da tamamlanmış gibi hüküm verilir.

B) İçtima

Türk Ceza Kanunu’nda aksine bir hüküm bulunmadığı için; koşulların oluştuğu takdirde fikri içtima kurallarının uygulanması gerekir. Fikri içtima için gerekli koşullar oluşmamış ise, yani birden fazla fiil söz konusu ise gerçek içtima hükümleri uygulanır.

Göçmenlerin zor şartlar altında bir ülkeye sokulması sırasında göçmenlerden yaralananlar yahut ölenler olması durumunda; artık bu eylemi tek bir fiil olarak kabul etmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla böyle durumlarda gerçek içtima hükümleri uyarınca, failin her iki suç bakımından (göçmen kaçakçılığının nitelikli hali ve taksirle/kasten öldürme/yaralama) ayrı ayrı cezalandırılması gerekir.

Failin, tek bir fiille birden fazla göçmeni yasal olmayan yollardan ülkeye sokması durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı tartışma konusudur. Türk Ceza Kanunu m. 43/2’de; “aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda” zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu noktada, göçmen kaçakçılığı suçundaki mağdurun belirlenmesi çok önemlidir. Göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru konusunda tartışmalar yaşansa da genel kabul, mağdurun göçmenler olduğu yönündedir. Dolayısıyla tek bir fiille birden fazla göçmeni yasal olmayan yollarla ülkeye sokan fail için zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği kabul edilmiştir.

C) İştirak

Göçmen kaçakçılığı suçuna her yoldan iştirak etmek mümkündür. Göçmenlerin, yasalara aykırı biçimde girdikleri ülkede kalmalarına olanak sağlamak, suçun maddi unsurunu teşkil edebilecek seçimlik hareketlerden biri olduğu için, göçmenlerin yasadışı olarak ülkede kalmalarına imkân sağlayan kişi yardım eden değil, fail konumundadır.

Öğretiye göre göçmenlerin yasalara aykırı biçimde ülkeye sokulması yahut yurt dışına çıkarılması amacıyla kendisine ait aracını ödünç veren kişi yardım eden olarak cezalandırılır. Buna mukabil, kendi aracını kullanarak göçmenleri taşıyan araç sahibi, fail konumunda olacak, ona göre cezalandırılacaktır. Göçmenleri yurt dışına çıkaran fail ile ortak karar doğrultusunda iş birliği yaparak suçun işlenmesine büyük katkı sağlayan, dolayısıyla suç üzerinde fonksiyonel anlamda egemenlik kuranların müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerekir.

Ceza Hukukuna giren Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davası  avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Eskişehir’de Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı suçu davası avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında  avukatı, hukuki tecrübe, Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı arayarak Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Göçmen Kaçakçılığı suçu davasına İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık,  uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Göçmen Kaçakçılığı suçu davasında Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Göçmen Kaçakçılığı Suçu tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Ceza Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Göçmen Kaçakçılığı Suçu arkadaşımıza iletebilirsiniz. Ceza Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Ceza Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Ceza Hukuku konusunda, Eskişehir Ceza Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Ceza Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Göçm.... tümünü gör

Şantaj Suçu

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir? Şantaj.... tümünü gör

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezas.... tümünü gör

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

Taksirle öldürme suçu, sanık veya ş.... tümünü gör

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu Dolandırıcı.... tümünü gör