Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK md. 299’da düzenlenmiştir. TCK’nun 299. maddesi ise ”Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar ” başlığı altındadır. İlgili maddeye göre Cumhurbaşkanına hakaret suç ve cezası şu şekildedir;

Madde 299- (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek
ceza altıda biri oranında artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. ”

Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine tabii tutulmuştur.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, eleştiri veya ağır eleştiri şeklinde yazılan / söylenen sözler için de öngörüldüğü için esasen ceza hukukunun evrensel ilkeleri ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmamaktadır. Bu sebeple Ceza hukukuna giren Cumhurbaşkanına hakaret suçu davalarının işinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Cumhurbaşkanına hakaret suçu davalarının takibini yapmaktayız. Cumhurbaşkanına hakaret suçu davasında  fail olarak hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Ceza Hukuku konusunda Eskişehir Ceza avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Unsurları Nedir?

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda korunan değer, Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığı olduğu için Cumhurbaşkanına hakaret suçu, mevcut Cumhurbaşkanına karşı işlenebilen bir suçtur.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/4807 Karar numaralı kararı ile Cumhurbaşkanına hakaret suçunu ve unsurlarını şu şekilde açıklamıştır; ”

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Devlete karşı işlenen suçlardan bir kısmının gerçek mağdurunun makamı temsil eden gerçek kişi olmakla birlikte, devlete dair hukuki yararın korunması, kişiye nazaran daha üstün tutulmuştur. Suç doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı olan kişiye karşı işlenmekte ise de, suçla korunan ve bu sebeple ihlal edilen hukuki değer devletin siyasal iktidar yapısıdır. Ceza himayesinin konusu Devlet kuvvetlerinin korunmasıdır.

Suçun faili herkes olabilir. Cumhurbaşkanlığı sıfatı seçimle değil andiçmeyle başlar. Suçun görevin devamı sırasında işlenmesi gereklidir.

Hakaret, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle; onur, şeref ve saygınlığa saldırmasıdır.

Eylemin yüze karşı ya da yoklukta işlenmesi arasında fark yoktur. Gıyapta hakaretin varlığı için belirli sayıda kişiyle ihtilat öğesi aranmadığından, failin bir kişinin duyabileceği şekilde yoklukta hakaret etmesi halinde suç oluşur.

Serbest hareketli suç olup, sözler, imalı şarkılar, yazı, çizim, resim, nefreti gösteren hareketler ve bunun gibi davranışlarla işlenebilir. Aynı şekilde, telefonla, mektupla, basın yayın araçları veya medya yoluyla diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmesi de olanaklıdır.

Manevi unsur genel kasttır. Mağdurun sıfatı bilinerek hareket edilmelidir. Saikin siyasi olması şart değildir. Cumhurbaşkanlığı sıfat veya vazifesiyle alakalı saike de lüzum yoktur. Hakaret suçları ifade özgürlüğünü sınırlayan hallerden bir tanesidir. Doğal haklardan kabul edilen ifade hürriyeti, çoğulcu demokrasilerde vazgeçilmez ve devredilmez bir niteliğe sahiptir. İfade hürriyeti insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme imkan ve özgürlüğüdür. Temel hak ve özgürlüklerden olan bu hak birçok uluslararası belgeye Anayasa ve kanunlara konu oluşturmuştur.

İftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzeni cebir yoluyla değiştirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik bulunan ifadeler ise düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle ceza yaptırımlarına bağlanmaktadır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanına hakaret suçları da 5237 Sayılı TCK 299. maddesinde yaptırıma bağlanmıştır.

Suçun koruduğu hukuki yarar yukarıda da izah edildiği üzere Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığıdır. Bu suçun oluşumu için “Onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun düşünce veya duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmelidir. Ne tür hareketlerin şeref ve itibari ihlal edici olduğu, toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre belirlenmelidir, bunun tayininde ölçü bireyin özel duyarlılığı değildir. Bu itibarla basit bir saygısızlık hakaret ve sövme olarak nitelendirilemez”.

Bir eylemin hukuk düzeni tarafından cezalandırılması ancak onu hukuka uygun kılan diğer bir anlatımla hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir nedenin bulunmamasına bağlıdır. İfade hürriyeti, basın özgürlüğü gibi bir hakkın kullanmasına dair hukuka uygunluk nedenleri mevcut ise, hukuk düzeni tarafından kişi cezalandırılmayacaktır. Ancak, eleştiri hak ve görevi kötüye kullanmamalı, yazıda küçültücü, incitici, abartılı sözlerden kaçınılmalıdır. Sayılan öğelerden birinin olması halinde haber verme ve eleştiri hakkından söz edilmeyecek, eylem hukuka aykırı olacaktır.

Siyasiler, üst düzey bürokratlar ile kamuya mal olmuş kişiler, diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak zorunda oldukları demokratik toplumlarda geniş bir kabul görmüştür. Ancak eleştiri kırıcı, şok edici ya da rahatsız edici olsa bile hakarete varmamalıdır, zira hiçbir kimse hakarete katlanmak zorunda değildir. İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre, kişilerin ifade hürriyeti ile mağdurun birey olarak onur ve şerefi arasındaki denge de gözetilmek suretiyle hakim tarafından belirlenmelidir. Kaba sövme hiçbir koşulda eleştiri olarak kabul edilmemelidir.”

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza hukukuna giren Cumhurbaşkanına hakaret suçu davalarında deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında Cumhurbaşkanına hakaret suçu davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

 

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Nitelikli Hali Nedir ?

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun nitelikli hali TCK m.299/2’de düzenlenmiştir. TCK m.299/2 ‘ye göre ; Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. denmektedir. Suçun alenen işlenmesini örneklendirecek olursak; suçun sosyal medya hesaplarından işlenmesi, suçun televizyon aracılığı ile işlenmesi, yazılı basın organı aracılığıyla işlenmesi ya da bir AVM içerisinde bağırmak suretiyle işlenmesi olarak sayabilir ve örnekleri çoğaltabiliriz.

Aleniyet koşulunun oluşabilmesi için, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun herkese açık alan / ortamda işlenmesi gerekmektedir. Aksi koşulda Cumhurbaşkanına hakaret suçunda aleniyet koşulu oluşmamış olur.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu yargılamasında her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir.  Cumhurbaşkanına hakaret suçu yargılamasında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Cumhurbaşkanına hakaret suçu davalarının takibini yapmaktayız. Cumhurbaşkanına hakaret suçu davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Ceza Hukuku konusunda Eskişehir Ceza avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Hangi Mahkemede Görülür? Zamanaşımı Kaç Yıldır? Şikayete Tabi Bir Suç mudur?

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda zamanaşımı 8 yıldır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu şikayete tabi bir suç değildir. Günümüzde, özellikle sosyal medya aracılığı ile işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu, diğer kullanıcıların CİMER üzerinden ihbarları ile işleme alınmaktadır.

Eskişehir’de Cumhurbaşkanına hakaret suçu Davaları dava takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu davaları ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu davalarının sonuçlandırılması için avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Cumhurbaşkanına hakaret suçu Davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Ceza hukuku problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatı, hukuki tecrübe, Cumhurbaşkanına hakaret suçu davalarında kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu avukatı arayarak Cumhurbaşkanına hakaret suçu davalarını başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Ceza hukuku  ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Ceza hukuku avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Ceza hukuku ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu davası Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Eskişehir Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu davaları ve Ceza Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için  Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu davaları Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Ceza hukuku ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu davaları Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Ceza Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu arkadaşımıza iletebilirsiniz. Ceza Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Ceza Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Ceza Hukuku konusunda, Eskişehir Ceza Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Ceza Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Göçm.... tümünü gör

Şantaj Suçu

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir? Şantaj.... tümünü gör

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezas.... tümünü gör

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

Taksirle öldürme suçu, sanık veya ş.... tümünü gör

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu Dolandırıcı.... tümünü gör